Διδασκαλία

Α. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στη Χαρτογραφία ( Υποχρεωτικό – 2ο Εξάμηνο)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Σταμάτης Καλογήρου, Επίκουρος Καθηγητής

Στόχος Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην επιστήμη της χαρτογραφίας και η εξοικείωση των φοιτητών με τους χάρτες. Γενικά η χαρτογραφία αφορά την τέχνη, την επιστήμη και τα ηθικά ζητήματα της δημιουργίας και χρήσης χαρτών. Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται ζητήματα που αφορούν τη δημιουργία και χρήση χαρτών, όπως οι χαρτογραφικές προβολές, η χαρτογραφική σύνθεση, η δημιουργία θεματικών και χωροπληθών χαρτών.

Περιεχόμενα Μαθήματος: Χάρτες και χαρτογραφία. Χαρτογραφικά δεδομένα και χαρτογραφικές οντότητες. Ιστορική εξέλιξη της χαρτογραφίας. Οπτική αντίληψη και χρώμα. Χαρτογραφικά σύμβολα. Γενίκευση χαρτών. Χαρτογραφική παραγωγή και αναπαραγωγή. Χαρτογραφικές προβολές. Κατηγορίες χαρτών και χαρτογραφικές σειρές. Συστήματα απεικονίσεων. Τοπογραφικοί χάρτες. Αναπαράσταση του αναγλύφου. Ψηφιοποίηση χαρτών. Χαρτογραφική έρευνα (σύνταξη προδιαγραφών, έμπειρα συστήματα, κά.). Εισαγωγή στην ψηφιακή χαρτογραφία.

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική άσκηση. Οι μέθοδοι διδασκαλίας αποτελούνται από τρίωρες παραδόσεις θεωρίας και ασκήσεις ή εργαστήρια σε εβδομαδιαία βάση. Στα πλαίσια σου μαθήματος πραγματοποιούνται επισκέψεις σε φορείς σχετικούς με τη διδασκαλία του μαθήματος.

Αξιολόγηση: Η βασική μέθοδος αξιολόγησης είναι η γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Τυχούσα εργασία κατά τη διάρκεια έρευνας πεδίου προστίθεται στον τελικό βαθμό.

Διδακτικό Υλικό: Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει διαλέξεις, σημειώσεις και πρακτικές ασκήσεις.

Τίτλος Μαθήματος: Χωρική Ανάλυση ( Υποχρεωτικό - 5ο Εξάμηνο)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Σταμάτης Καλογήρου, Επίκουρος Καθηγητής

Στόχος Μαθήματος: Η Χωρική Ανάλυση είναι ένα μάθημα στα επιστημονικά πεδία της ποσοτικής γεωγραφίας και γεωπληροφορικής. Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης χωρικών δεδομένων και η εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα. Δίδεται έμφαση στον 1ο νόμο της γεωγραφίας του Tobler, στη μελέτη χωρικής αυτοσυσχέτισης και την παλινδρόμηση. Παράλληλα το μάθημα παρέχει τα απαραίτητα τεχνικά εργαλεία και δεξιότητες για την μελέτη της χωρικής διάστασης διάφορων φαινομένων που εξετάζει η επιστήμη της γεωγραφίας. Αυτά περιλαμβάνουν τη διδασκαλία ανοιχτού λογισμικού: της στατιστικής γλώσσας προγραμματισμού R και του GeoDa. Το μάθημα στοχεύει επίσης να ενημερώσει τους φοιτητές για τις σύγχρονες τάσεις της χωρικής ανάλυσης και να τους δώσει τις βάσεις ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν σύγχρονα ερευνητικά ζητήματα στην επιστήμη της γεωγραφίας.

Στο τέλος του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να:

 • Έχει κατανοήσει τι είναι η χωρική ανάλυση, ποιες μεθόδους περιλαμβάνει και πως θα πρέπει να εφαρμόζει μερικές από τις μεθόδους αυτές
 • Είναι σε θέση να επιλέγει τα κατάλληλα δεδομένα και τις κατάλληλες μεθόδους ανάλυσής τους ώστε να μελετήσει ένα απλό φαινόμενο με χωρική διάσταση
 • Έχει πρακτική εμπειρία εφαρμογής μεθόδων χωρικής ανάλυσης σε γεωγραφικά ζητήματα του πραγματικού κόσμου με τη χρήση ειδικού λογισμικού
 • Έχει κατανοήσει σαφώς τα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή των μεθόδων χωρικής ανάλυσης
 • Να έχει μάθει το 1ο νόμο της Γεωγραφίας του Tobler και την έννοια της χωρικής αυτοσυσχέτισης
 • Να έχει δεξιότητες χρήσης των λογισμικών R και OpenGeoDa
 • Να έχει μια γενική εικόνα των σύγχρονων μεθόδων χωρικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στην αγορά εργασίας και σε ερευνητικά έργα στα οποία είναι σημαντική η συνεισφορά της επιστήμης της γεωγραφίας

Περιεχόμενα Μαθήματος: Η χωρική ανάλυση είναι ένα ευρύ πεδίο. Το παρόν μάθημα εστιάζει στην διδασκαλία ποσοτικών μεθόδων διερευνητικής και ερμηνευτικής ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων. Διδάσκεται η διαδικασία ανάλυσης που δίνει προστιθέμενη αξία στα χωρικά δεδομένα ώστε να εξαχθεί πληροφορία που οδηγεί στη γνώση. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να κατανοηθεί η χωρική διάσταση ενός φαινομένου. Τα παραδείγματα/εφαρμογές που συζητούνται αφορούν κυρίως την ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και σε λιγότερο βαθμό τις φυσικές διεργασίες. Για παράδειγμα εξετάζεται η χωρική κατανομή, οι χωρικές ανισότητες και η χωρική διακύμανση παραγόντων που επηρεάζουν ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας (ανεργία και εισόδημα), τον πληθυσμό (γήρανση, εσωτερική μετανάστευση), της δημόσιες υπηρεσίες (υγεία, εκπαίδευση), το εμπόριο (κοινωνικοοικονομικό προφίλ περιοχών) και το περιβάλλον (ανακύκλωση, κλιματικές συνθήκες).

Ενδεικτικές διαλέξεις:

 • Εισαγωγή στην χωρική ανάλυση
 • Ιστορική εξέλιξη και σχολές σκέψεις
 • Ο ρόλος των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της Τηλεπισκόπησης
 • Η οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων ως μέθοδος ανάλυσης
 • Χωρικές Ανισότητες
 • Ταξινόμηση, Ομαδοποίηση και Γεωδημογραφικά Συστήματα
 • Ανάλυση Παραγόντων και Κυρίων Συνιστωσών
 • Χωρική συσχέτιση και πολυσυγγραμμικότητα
 • Χωρική Αυτοσυσχέτιση
 • Γραμμική Παλινδρόμηση
 • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
 • Προχωρημένες μέθοδοι χωρικής ανάλυσης και ερευνητικά ζητήματα
 • Εφαρμογές στη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική άσκηση σε λογισμικά Στατιστικής Ανάλυσης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Οι μέθοδοι διδασκαλίας αποτελούνται από τρίωρες παραδόσεις θεωρίας σε εβδομαδιαία βάση ενώ σε δύο διδακτικές εβδομάδες θα γίνεται 1 ώρα θεωρία και 2 ώρες πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο υπολογιστών. Πραγματοποιείται έρευνα πεδίου.

Αξιολόγηση: Η βασική μέθοδος αξιολόγησης είναι η πρόοδος και η εργασία εξαμήνου που λαμβάνουν από 50% του τελικού βαθμού. Η εργασία είναι σε μορφή επιστημονικού άρθρου (ως 2000 λέξεις) και περιλαμβάνει μία εφαρμογή χωρικής ανάλυσης με πραγματικά δεδομένα. Εναλλακτικά υπάρχει γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου που συνεισφέρει είτε 50% σε συνδυασμό με την πρόοδο ή 100% του βαθμού. Τυχούσα εργασία ως αποτέλεσμα της έρευνας πεδίου προστίθεται στον τελικό βαθμό.

Διδακτικό Υλικό: Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό σύγγραμμα Χωρική Ανάλυση, τις διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις εξοικείωσης με το λογισμικό, ενώ προσφέρονται και οι σημειώσεις από φροντιστήρια που κάνουν οι φοιτητές προαιρετικά εκτός των ωρών διδασκαλίας.

Τίτλος Μαθήματος: Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής  (Επιλογής - 6ο Εξάμηνο)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Σταμάτης Καλογήρου, Επίκουρος Καθηγητής

Στόχος Μαθήματος:  Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών (ανάπτυξη λογισμικού) με τομέα εφαρμογής τη χωρική ανάλυση και τη γεωπληροφορική και να εμβαθύνει τις γνώσεις τους στον στατιστικό προγραμματισμό. Παράλληλα ενημερώνει τους φοιτητές για τις δυνατότητες οπτικοποίησης χωρικών δεδομένων με τη συγγραφή κώδικα. Οι τεχνικές γνώσεις που αποκτά ο φοιτητής αφορούν την ανάπτυξη λογισμικού στη γλώσσα προγραμματισμού R για την υλοποίηση αλγορίθμων Στατιστικής, Χωρικής Ανάλυσης και διαχείριση δεδομένων με αρχές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Αυτό γίνεται ώστε να επιλύονται εργασίες που δεν παρέχονται απαραίτητα σε αντίστοιχα εμπορικά λογισμικά.

Ενδεικτικές Διαλέξεις:

 • Οι αρχές σχεδίασης λογισμικού
 • Η σημασία στη φιλικότητα ενός λογισμικού για το χρήστη του
 • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
 • Εισαγωγή στην Γλώσσα Στατιστικού Προγραμματισμού R
 • Μεταβλητές, τύποι δεδομένων και πίνακες
 • Εντολές υπόθεσης, επανάληψης και ρουτίνες
 • Συναρτήσεις
 • Οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων με τη βιβλιοθήκη rgdal
 • Οπτικοποίηση δεδομένων με τη βιβλιοθήκη ggplot

Διδασκαλία: Τρίωρα μαθήματα που περιλαμβάνουν είτε θεωρία είτε πρακτικές ασκήσεις τα οποία πραγματοποιούνται στο εργαστήριο υπολογιστών.

Εξέταση μαθήματος: Γραπτές εξετάσεις ή ατομική εργασία. Η ατομική εργασία περιλαμβάνει ανάπτυξη λογισμικού και κείμενο σε μορφή άρθρου ή εγχειριδίου χρήσης ως 2,000 λέξεις (για το 80% του βαθμού) και παρουσίαση της εργασίας αυτής και εκτέλεση του κώδικα σε πραγματικό χρόνο (για το υπόλοιπο 20% του βαθμού).

Διδακτικό υλικό: Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις εξοικείωσης με την ανάπτυξη λογισμικού. Οι φοιτητές ενημερώνονται για το λογισμικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια έρευνας του διδάσκοντα στο Τμήμα Γεωγραφίας: το πακέτο lctools της R (http://gisc.gr/software/lctools-r-package/). Στο διδακτικό υλικό εντάσσονται δύο ηλεκτρονικά συγγράμματα του διδάσκοντα.

Τίτλος Μαθήματος: Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στη Διαχείριση Ακινήτων ( Επιλογής - 7ο Εξάμηνο)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Σταμάτης Καλογήρου, Επίκουρος Καθηγητής

Στόχος Μαθήματος: Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη χρήση των νέων τεχνολογιών και της γεωπληροφορικής (όπως τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορικών και τα γεωγραφικά δεδομένα στον παγκόσμιο ιστό) στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας τόσο στον ιδιωτικό τομέα (όπως Εταιρίες Διαχείρισης Ακινήτων) όσο και στο δημόσιο τομέα (όπως η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.).  Επιπλέον στόχο αποτελεί η εισαγωγή στην εκτίμηση ακινήτων με βάση τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα όπως αυτά χρησιμοποιούνται στην ελληνική κτηματαγορά. Επιπλέον, γίνεται εμβάθυνση στις μεθόδους χωρικής ανάλυσης με εφαρμογή της μεθόδου Γεωγραφικά Σταθμισμένης Παλινδρόμησης (GWR) στην εκτίμηση τιμών ακινήτων με βάση τα ηδονικά μοντέλα τιμών (Hedonic Price Modelling). Αυτό προϋποθέτει ότι οι φοιτητές έχουν καλή γνώση στατιστικής, χωρικής ανάλυσης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Στο τέλος του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να:

 • Έχει κατανοήσει πως οι νέες τεχνολογίες και η γεωπληροφορική μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση ακινήτων
 • Γνωρίζει τι είναι και τι κάνει η Κτηματολόγιο Α.Ε.
 • γνωρίζει ποιες είναι οι βασικές αξίες ενός ακινήτου στην ελληνική κτηματαγορά
 • γνωρίζει ποιες μέθοδοι εκτίμησης αξίας ακινήτου χρησιμοποιούνται στην ελληνική κτηματαγορά
 • είναι σε θέση να συλλέγει/επιλέγει τα κατάλληλα δεδομένα και να εφαρμόζει μεθόδους χωρικής ανάλυσης για την εκτίμηση αξιών ακινήτων με βάση τα ηδονικά μοντέλα τιμών.
 • να έχει εμβαθύνει στις σύγχρονες μεθόδους χωρικής ανάλυσης όπως η Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση και να μπορεί να τις εφαρμόζει σε πραγματικά δεδομένα και να εξάγει συμπεράσματα

Ενδεικτικές διαλέξεις:

 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
 • Γεωπληροφορική και Ακίνητα
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
 • Εισαγωγή στην εκτίμηση των τιμών ακινήτων
 • Μέθοδοι υπολογισμού αξιών ακινήτων
 • Ηδονικά Μοντέλα Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων
 • Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση (GWR)
 • Η ελληνική κτηματαγορά και οι εταιρίες Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική άσκηση σε λογισμικό που υποστηρίζει τη Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση. Συνήθως το μάθημα συνίσταται από τρίωρη θεωρία σε εβδομαδιαία βάση ενώ σε μία ή δύο διδακτικές εβδομάδες γίνεται πρακτική άσκηση στο εργαστήριο υπολογιστών. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συνέδρια ή ημερίδες που αφορούν την ακίνητη περιουσία (εκτιμήσεις, επενδύσεις, διαχείριση).

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (3 ώρες) ενώ εναλλακτικά είναι δυνατή η εκπόνηση εργασίας σε μορφή επιστημονικού άρθρου (2000 – 3000 λέξεις) που περιλαμβάνει εφαρμογή μεθόδων χωρικής ανάλυσης σε πραγματικά δεδομένα ακινήτων.

Διδακτικό Υλικό: Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις εξοικείωσης με τη Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση.

Τίτλος Μαθήματος: Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης (Επιλογής - 8ο Εξάμηνο)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Σταμάτης Καλογήρου, Επίκουρος Καθηγητής

Στόχος Μαθήματος: Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε έννοιες της ανθρώπινης χωρικής συμπεριφοράς. Για το σκοπό αυτό το μάθημα εξετάζει δύο θεωρίες της επιστήμης της γεωγραφίας που μπορούν να εφαρμοστούν σε πραγματικά δεδομένα με μεθόδους χωρικής ανάλυσης. Η πρώτη αφορά τα Μοντέλα Χωρικής Αλληλεπίδρασης (Spatial Interaction Models) και η δεύτερη τη Χωρική Νόηση (Spatial Cognition). Παραδείγματα δίδονται κυρίως για την πρώτη, η οποία έχει πάρα πολλές εφαρμογές στην εσωτερική μετανάστευση, το εμπόριο και την μετακίνηση από/προς το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας.

Διδασκαλία: Τρίωρα μαθήματα που περιλαμβάνουν είτε θεωρία είτε πρακτικές ασκήσεις τα οποία πραγματοποιούνται στο εργαστήριο υπολογιστών.

Εξέταση μαθήματος: Γραπτές εξετάσεις ή εργασία, η οποία αφορά έρευνα και συγγραφή επιστημονικού άρθρου ως 5.000 λέξεις.

Διδακτικό υλικό: Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις εξοικείωσης με τα μοντέλα χωρικής αλληλεπίδρασης. Οι φοιτητές ενημερώνονται για το σχετικό λογισμικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια έρευνας του διδάσκοντα στο Τμήμα Γεωγραφίας: το πακέτο lctools της R (http://gisc.gr/software/lctools-r-package/). Στο διδακτικό υλικό εντάσσεται ένα κεφάλαιο από το ηλεκτρονικό σύγγραμμα Χωρική Ανάλυση.


Β. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Κατεύθυνση: Γεωπληροφορική

Τίτλος Μαθήματος: Προγραμματισμός Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων  (Επιλογής - 2ο Εξάμηνο)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Σταμάτης Καλογήρου, Επίκουρος Καθηγητής

Στόχος Μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στην εμβάθυνση της γνώσης στην πληροφορική και πιο συγκεκριμένα στο στατιστικό προγραμματισμό για την ανάλυση χωρικών δεδομένων που απαιτεί η επιστήμη της γεωγραφίας και η γεωπληροφορική. Στο θεωρητικό κομμάτι εισάγονται οι έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, μία σύγχρονη γλώσσα στατιστικού προγραμματισμού, η R και το περιβάλλον RStudio, καθώς και βιβλιοθήκες εργαλείων για GIS και χωρική ανάλυση. Δίνεται έμφαση σε βιβλιοθήκες διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων ώστε να αναπτυχθεί η δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών γεωπληροφορικής. Στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος γίνεται εξοικείωση με τη γλώσσα προγραμματισμού R και αναπτύσσονται διάφορες εφαρμογές που αναλύουν και οπτικοποιούν χωρικά δεδομένα. Επίσης αναπτύσσεται κώδικας χαρτογράφησης γεωγραφικών δεδομένων καθώς και κείμενα με χρήση της γλώσσας τεκμηρίωσης R Markdown.

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:

 • Έχει κατανοήσει τι είναι αντικειμενοστραφής προγραμματισμός και τι είναι οι βιβλιοθήκες εργαλείων για την διαχείριση χωρικών δεδομένων σε μια γλώσσα προγραμματισμού
 • Έχει κατανοήσει σαφώς τα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα που αφορούν την ανάπτυξη λογισμικού και τις εφαρμογές πληροφορικής
 • Έχει μια γενική εικόνα της σύγχρονης τάσης για χρήση εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών γεωπληροφορικής με χρήση λογισμικού που είναι δωρεάν ή ανοιχτού κώδικα
 • Είναι σε θέση να δημιουργεί απλές εφαρμογές (λογισμικό) με τη γλώσσα προγραμματισμού R
 • Έχει εξοικειωθεί με την διαδικασία υλοποίησης απλών εφαρμογών γεωπληροφορικής σε ερευνητικό επίπεδο και στην βιομηχανία λογισμικού

Ενδεικτικοί Τίτλοι Διαλέξεων:

1. Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
2. Η αναπαράσταση οντοτήτων στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
3. Διαχείριση αντικειμένων: χαρακτηριστικά και συμπεριφορές
4. Βασικές γνώσεις προγραμματισμού
5. Τύποι και Δομές Δεδομένων, Πίνακες και Αρχεία
6. Το περιβάλλον εργασίας RStudio
7. Το πακέτο lctools
8. Η βιβλιοθήκη οπτικοποίησης ggplot
9. Οι σύγχρονες τάσεις προγραμματισμού με γλώσσες ανοιχτού κώδικα

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με δίωρες διαλέξεις και ορισμένες εργαστηριακές ασκήσεις. Απαιτείται σημαντικός χρόνος εργασίας των φοιτητών εκτός των ωρών διδασκαλίας. Απαιτείται επίσης η επιλογή, εκπόνηση και παράδοση εργασίας που περιλαμβάνει και ανάπτυξη λογισμικού στο τέλος του εξαμήνου.

Εξέταση του μαθήματος: Εργασία (περιλαμβάνει ανάπτυξη λογισμικού και κείμενο τεκμηρίωσης) – 80%, Παρουσίαση Εργασίας – 20%, λιγότερες από δύο (2) απουσίες στο μάθημα.

Τίτλος Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση  (Επιλογής - 2ο Εξάμηνο)

Κατεύθυνση: Κοινό σε όλες τις κατευθύνσεις

Υπεύθυνοι Μαθήματος: Σταμάτης Καλογήρου, Επίκουρος Καθηγητής  & Αλεξάνδρα Τραγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στόχος Μαθήματος: Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση με τις ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων και την πρακτική εφαρμογή των μεθόδων αυτών. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων στη χρήση στατιστικών πακέτων, όπως η R και το GeoDa. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται παρουσίαση ειδικών θεμάτων περιγραφικής στατιστικής (εξερευνητική ανάλυση), εκτίμησης συγκέντρωσης, διασποράς δραστηριοτήτων στον χώρο, μέθοδοι απόκλισης/ συμμετοχής (και στατιστικές διαφοροποιήσεις της), υποδείγματα σύγκλισης – απόκλισης, συντελεστές εξειδίκευσης και συντελεστές συμμετοχής. Μέθοδοι πολυπαραμετρικής ανάλυσης, Μη παραμετρικοί έλεγχοι, Ειδικά θέματα παλινδρόμησης, Εισαγωγική στη Χωρική Στατιστική, Γεωστατιστική.

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με δίωρες διαλέξεις και ορισμένες εργαστηριακές ασκήσεις. Απαιτείται επίσης η επιλογή, εκπόνηση και παράδοση εργασίας στο τέλος του εξαμήνου.

Εξέταση του μαθήματος: Εργασία, λιγότερες από δύο (2) απουσίες στο μάθημα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.